Gümrük Bilgileri 2


...

Madde 86 - 1. Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süreiçerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıylaalınan önlemlere uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olaraksunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür.

2. Asıl sorumlunun birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerisaklı kalmak üzere, transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul edentaşıyıcı veya alıcı da, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleritarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan tedbirlere uymaksuretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmaklayükümlüdür.

Madde 87 - 1. Transit rejiminin işleyişine ilişkin usulve esaslar ile istisnalar yönetmelikle belirlenir.

2. Transit rejimine konu olan eşyanın, gümrük gözetimi altındakiantrepolarda veya gümrük idarelerince eşya konulmasına izin verilen yerlerdebir süre kalması veya bir taşıttan diğer bir taşıta aktarılması mümkündür.

III. Transite İlişkin Gümrük İşlemleri

Madde 88 - 1. Transit rejimine tabi eşya, şüphe veyaihbar durumları hariç olmak üzere, varış gümrük idaresine kadar muayeneedilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevkedilir.

2. Antrepolardan veya gümrük idarelerince konulmasına izinverilen diğer yerlerden transit rejimi kapsamında taşınan eşya, gerek görülmesihalinde muayene edilir. Transit rejimi kapsamında taşınacak eşyanın muayenesi61 ila 70 inci madde hükümlerine göre yapılır. Bu madde uyarınca yapılacakgümrük muayenesinde, asıl sorumlu, temsilcisi veya eşyanın taşınmasındansorumlu kişiler de bulunabilir.

Madde 89 - Bu Kanunun 55 inci maddesinin 2 nci, 56 ncımaddesinin 1 inci fıkralarında belirtilen hallerde, transit rejimi kapsamındataşınan eşyanın gümrük muayenesine tabi tutulması, teminat alınması, eşyanınmemur eşliğinde sevki veya diğer önlemler alınması hususlarında düzenlemeyapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Madde 90 - Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbarbulunan veya şüphe edilen transit eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya bugibi eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühür altına alınabilir.Bu gemilere memur eşlik ettirilebilir veya gemiler seyir halinde iken dışgözetim altında tutulabilir.

Yukarıda belirtilen önlemler, gemilerin Türkiye karasularındançıkışı üzerine kaldırılır.

Madde 91 - Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu iletransit eşya taşıyan taşıtların transit süreleri, izleyecekleri yollar, kontrolnoktaları ve konaklama yerleri ile ilgili olarak düzenlemeler yapmayaMüsteşarlık yetkilidir.

Madde 92 - 1. Transit eşya taşıyan seyir halindeki bir taşıtınbeklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle yoluna devam edemediği durumlarda, buhusus gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine bildirilir.

Transit eşyanın, söz konusu taşıttan diğer bir taşıtaaktarılması gümrük idarelerinin gözetimi altında yapılarak, bu durum birtutanakla belgelendirilir.

2. Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit halindeki eşyanınbeklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle telef veya kaybının kanıtlanmasıhalinde, gümrük vergileri aranmaz.

C. Gümrük Antrepo Rejimi

Madde 93 - 1. Gümrük antrepo rejimi;

a) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabitutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın,

b) Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkinönlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyanın,

Bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler.

2. Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilenkişidir.

Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bukişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişidir.

3. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanınkonulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleriyönetmelikle belirlenen yerdir.

4. 1 inci fıkrada belirtilen eşyanın gümrük antreposu olmayan,ancak gümrük idaresince antrepo addedilen bir yere konularak antrepo rejimihükümlerine tabi tutulabileceği haller, yönetmelikle belirlenir.

Madde 94 - 1. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özelantrepo olabilir.

a) Genel Antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafındankullanılabilen;

b) Özel Antrepolar, yalnız antrepo işleticisine ait eşyanınkonulması amacıyla kurulan;

Gümrük antrepolarıdır.

2. Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya içintehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya,ancak bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara konulabilir. Bu türeşya bir liste halinde yönetmelikle belirlenir.

3. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar vesergiler de antrepo sayılır.

Madde 95 - 1. Gümrük antrepoları ile gümrük kapılarındaeşya satışı yapmak üzere özel antrepo statüsünde mağaza ve bunların depolarınınaçılması ve işletilmesine izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir. İzninverilmesine, bu iznin geçici veya sürekli geri alınmasına, faaliyet, belge vekayıt düzenine ilişkin usul ve esaslar ile eşya alabilecek kişiler ve bukişilere satılabilecek eşyanın cins ve miktarı yönetmelikle belirlenir.

2. Gümrük antreposu işletmek isteyen kişiler, izin verilmesiiçin gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik yöndenihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı bir talepte bulunmak zorundadır. Gümrükantreposunun işletilmesine ilişkin şartlar verilen izinde gösterilir.

3. İzin, yalnızca Türkiye`de yerleşik kişilere verilir.

4. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri, GümrükMüsteşarlığının izni ile başka bir kişiye devredilebilir.

Madde 96 - Antrepo işleticisi;

a) Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrükgözetimi altında bulunmasını sağlamaktan,

b) Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyleilgili yükümlülükleri yerine getirmekten,

c) İzinde belirtilen özel şartlara uymaktan,

Sorumludur.

Madde 97 - 1. Bir genel antrepo işletilmesi için izinverildiğinde, antrepo veya eşyanın özelliklerine göre 96 ncı maddenin biristisnası olarak, aynı maddenin (a) veya (b) bentlerinde belirtilenyükümlülüklerin münhasıran kullanıcıya ait olduğu, işletme izninde belirtilebilir.

2. Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkinyükümlülüklerini yerine getirmekten her halükarda sorumludur.

Madde 98 - 81 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklıkalmak kaydıyla, gümrük idareleri, antrepo işleticisinden 96 ncı maddedebelirtilen sorumluluklarla ilgili olarak yönetmelikle belirlenen esaslarçerçevesinde bir teminat ister.

Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muafolan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.

Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve buişlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan, antrepolardan kısmen veyatamamen eşya çıkartılamaz.

Madde 99 - Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrükantreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilir.Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm eşyanın antrepokayıtları işletici tarafından tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğündenetlemesine hazır halde bulundurulur. Söz konusu antrepo kayıtları ile 100üncü maddede belirtilen antrepo kayıtlarına ilişkin usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir.

Madde 100 - Ekonomik yönden bir ihtiyaç bulunması vegümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla;

a) İhraç amacı dışında, serbest dolaşımda bulunan eşyanıngümrüklü antrepoya konulmasına,

b) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrük antreposundadahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümlerçerçevesinde işçiliğe tabi tutulmasına,

Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar altında izin verilebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda eşya, gümrük antreporejimine tabi değildir.

Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen eşyanın 99 uncumaddede belirtilen şekilde antrepo kayıtlarına geçirilmesini zorunlu tutabilir.

Madde 101 - 1. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresisınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçeonaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir sürebelirlenebilir.

2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleriiçin Müsteşarlıkça özel süreler belirlenebilir.

Madde 102 - 1. İthal eşyası, iyi korunmaları,görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veyayeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen mutat elleçlemeişlemlerine tabi tutulabilir.

Piyasa düzeninin aksamadan işleyişini sağlamak amacıyla, tarımürünlerinin antrepolarda tabi tutulacağı elleçleme işlemleri Müsteşarlıkçasınırlandırılabilir.

2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek ve antreporejimine tabi tutulmuş tarım ürünlerine uygulanacak elleçleme işlemleriyönetmelikle belirlenir.

3. Bu maddede belirtilen elleçleme işlemleri, gümrükidarelerinin izniyle yapılabilir.

Madde 103 - 1. Antrepo rejimine tabi tutulan eşya,gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundançıkarılabilir.

Eşya gümrük antreposu dışında bulunduğu süre içinde 102 ncimaddede belirtilen şartlar altında elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.

2. Antrepo rejimine tabi tutulmuş eşyanın bir gümrükantreposundan diğerine nakli, gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

Madde 104 - 1. İthal eşyası için bir gümrük yükümlülüğüdoğduğunda, eşyanın antrepo masrafları ile antrepoda kaldığı sürece muhafazasıiçin yapılan masraflar, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattan ayrı olarakgösterilmeleri şartıyla gümrük kıymetine dahil edilmez.

2. Söz konusu eşyanın 102 nci madde çerçevesinde elleçlemeişlemlerine tabi tutulması halinde, eşyanın ithalat vergileri tutarınınbelirlenmesinde dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarı, beyansahibinin talebi üzerine, 193 üncü maddede belirtilen tarihte, eşya söz konusuelleçleme işlemlerine tabi tutulmamış gibi tespit edilir. Ancak, bu hükümlereMüsteşarlıkça istisnalar getirilebilir.

3. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının 71 incimaddenin 1 inci fıkrasının (c) bendi hükmüne göre, gümrüğe sunulmaksızın vebeyannamesi verilmeden önce serbest dolaşıma girmek üzere teslim edildiğihallerde, gümrük vergileri, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihteyürürlükte bulunan vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanarakhesaplanır. Bu hükmün uygulanması, eşyanın nitelik, gümrük kıymeti ve miktarıgibi vergilendirme unsurlarının, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğutarihte tespit edilmesi şartına bağlıdır.

Ancak, yükümlünün serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tesciltarihinde eşyanın bulunduğu hal ve niteliği ile diğer vergilendirme unsurlarınagöre işlem yapılması yönünde talepte bulunması halinde, bu yönde işlem yapılır.

73 üncü maddeye göre eşyanın tesliminden sonra kontrol hükümlerisaklıdır.

Madde 105 - 1. Genel ve özel antrepo işleticileri yılsonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir. Heryıl, genel ve özel antrepolardaki eşya gümrük idaresince, işletici tarafındanverilen liste gözönünde bulundurulmak suretiyle sayılır. Genel antrepolardakieşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması halinde, bunların gümrükidareleri tarafından örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.

2. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanıngümrük vergileri, duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir.

3. Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bufazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaatgetirilmediği takdirde, söz konusu eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göretasfiyeye tabi tutulur.

Madde 106 - 1. İşleticiler ile 97 nci maddenin 1 incifıkrasına göre kullanıcılar antrepolara konulan eşyanın, gümrük idarelerincemiktarı belirlenmiş ise bu miktardan, belirlenmemiş ise belgelerinde yazılımiktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumludur.

2. Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kayıplar ve fireler ilegümrüğün kontrolü altında yapılan işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkannoksanlıklar ve antrepo işleticileri ile kullanıcılarının kusur ve hatalarındanileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef, kayıp ve çalınmalar içingümrük vergileri aranmaz.

Eşya, gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş isenoksan çıkan eşyanın vergileri sigorta ettirenden veya lehine sigortaettirilenden alınır.

3. 1 inci veya 2 nci fıkralarda yazılı nedenler dışında kalannoksanlıklar kabul edilmez. Bunların vergi ve cezaları toplamından oluşantutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya tazmin ettirilir.

4. Nitelikleri itibariyle antrepolarda ve antrepolar arasıtaşımalarda fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına izin verilenelleçlemeden dolayı noksanlaşan eşyanın fire oranları ilgili kuruluşlarıngörüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

Madde 107 - Tarım politikası kapsamı eşya dahil, gümrükantrepo rejimine tabi tutulup ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilenserbest dolaşımda bulunan eşyanın, ihraç edilmesi veya bu Kanunda öngürülengümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur.

D. Dahilde İşleme Rejimi

I. Genel Hükümler

Madde 108 - 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlemgörmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesindenyeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikasıönlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle,dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlemgörmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekildedahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir.

2. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerinüretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesihalinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olanithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın buşekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir.

3. "İşleme faaliyetleri" deyimi;

a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesidahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

b) Eşyanın işlenmesi,

c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmaküzere tamir edilmesi,

d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlemgörmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veyakolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması,

anlamına gelir.

4. "İşlem görmüş ürün" deyimi, işleme faaliyetlerisonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir.

5. "Asıl işlem görmüş ürün" deyimi, dahilde işlemerejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün anlamına gelir.

6. "İkincil işlem görmüş ürün" deyimi, işlemefaaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleranlamına gelir.

7. "Eşdeğer eşya" deyimi, işlem görmüş ürünlerin imaliiçin ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya anlamınagelir.

8. "Verimlilik oranı" deyimi, belirli miktardaki ithaleşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veyayüzde oranı anlamına gelir.

Madde 109 - İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan eldeedilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithaleşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraçedilmesine izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına kolaylaştırma,yasaklamaveya kısıtlama getirilebilir.

Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı özellik ve aynınitelikleri taşıması gerekir. Ancak, belirlenecek özel hallerde eşdeğer eşyanınithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olmasınaizin verilebilir.

İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda,gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyaolarak değerlendirilir.

Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabieşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithaleşyasının süresi içinde ithal edilmesine karşılık olarak izin hak sahibinden,ihracat vergileri kadar teminat alınır.

II. İznin Verilmesi

Madde 110 - 1. Dahilde işleme izni, 80 inci maddeçerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerineverilebilir.

2. Dahilde işleme izni sadece;

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,

b) 108 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtileneşyanın kullanımı hariç, ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içerisindemevcudiyetinin veya 109 uncu madde kapsamında eşdeğer eşya için konulmuşkoşullara uyulduğunun tespit edilebildiği hallerde,

c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomikçıkarlarının olumsuz etkilenmemesi şartıyla, dahilde işleme rejiminin işlem görmüşürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasınayardımcı olduğu hallerde,

verilebilir. (c) bendinde belirtilen halleri belirlemeyeBakanlar Kurulu yetkilidir.

3. Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat içinTürkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.

III. Rejimin İşleyişi

Madde 111 - 1. İşlem görmüş ürünlerin ihracı veyayeniden ihracı ya da gümrükçe onaylanmış başka bir işleme tabi tutulması içingerekli süreler, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve işlem görmüşürünlerin elden çıkartılması için yeterli olacak şekilde belirlenir.

2. Süre, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için dahilde işlemerejimine ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren işlemeye başlar ve bitiminrastladığı ayın son günü sona erer. İzin sahibi tarafından ileri sürülen haklıgerekçelere bağlı olarak ek süre verilebilir. Bu süre ve ek süreler, BakanlarKurulu Kararıyla belirlenir.

3. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilenişlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasının rejim beyanı içingereken süre Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu süre, ilgili eşdeğer eşyadanelde edilen işlem görmüş ürünler için ihracat beyannamesinin tescil tarihindenitibaren işlemeye başlar.

Madde 112 - 1. Bir dahilde işleme izni kapsamı eşyanınverimlilik oranı veya gerekli olduğunda bu oranın belirlenme yöntemi, işlemefaaliyetinin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği koşullar gözönündebulundurularak belirlenir.

2. İlgili kuruluşların görüşleri alınarak hesaplanan standartverimlilik oranları, asli nitelikleri itibariyle aynı özelliklere sahip eşyakullanılmak şartıyla, aynı kalitede işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ilesonuçlanan ve belirli teknik koşullar altında yürütülen işleme faaliyetlerineilişkin, doğruluğu önceden belirlenmiş verilere göre tespit edilir.

Madde 113 - Değişmemiş eşyanın veya işlem görmüşürünlerin serbest dolaşıma girmiş sayılacağı durum ve koşullar serbest dolaşımagiriş rejimi hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Madde 114 - 1. Dahilde işleme rejimi kapsamında birgümrük yükümlülüğünün doğması halinde, 115 inci madde hükümleri saklı kalmakkaydıyla, gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkinbeyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarıgözönünde bulundurularak hesaplanır.

2. İthal eşyası, dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenintescil tarihinde, tarife kotaları ve tarife tavanları çerçevesinde tercihlitarife uygulamasından yararlanabilir durumda ise söz konusu eşyanın bu tercihlitarifeden yararlanabilmesi, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tesciledildiği tarihte de mevcut tercihli tarifenin yürürlükte olmasına bağlıdır.

Madde 115 - 1) İlgili kuruluşların görüşleri alınarakyönetmelikle belirlenen listede yer alan işleme faaliyetleri sonucunda, asılişlem görmüş ürünlerle birlikte söz konusu listede belirtilen ikincil işlemgörmüş ürünlerin elde edilmesi ve bu ikincil ürünlerin serbest dolaşımasokulması halinde ithalat vergileri; asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilenkısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkinbeyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarıesas alınarak hesaplanır. Ancak, izin hak sahibi, bu ürünlere ilişkinvergilerin 114 üncü maddede belirtilen usule göre tahakkukunu talep edebilir.

Tarım politikası çerçevesinde bir vergiye konu olan işlem görmüşürünlerin vergiye tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kuruluncabelirlenir.

2) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan ya da serbestbölgeye konulan işlem görmüş ürünlerin ithalat vergileri, söz konusu şartlımuafiyet düzenlemesinin öngördüğü ya da serbest bölgelere ilişkin hükümlerinöngördüğü şekilde hesaplanır.

Ancak, işlem görmüş ürünlerin, gümrük kontrolü altında işlemerejimi dışında, yukarda düzenlenen gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımşekillerinden birine tabi tutulduğu hallerde, uygulanacak vergi 114 üncü maddeuyarınca hesaplanan miktardan az olamaz. İlgili kişi, verginin 114 üncü maddedebelirtilen usule göre hesaplanmasını isteyebilir.

3) İthal eşyasının, gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabitutulduğu hallerde, işlem görmüş ürünler söz konusu rejim çerçevesinde vergiyetabi tutulur.

4) Söz konusu ithal eşyası için amaca yönelik özel kullanım nedeniyleindirimli veya sıfır ithalat vergi oranının uygulanmasının öngörüldüğühallerde, bu uygulamadan işlem görmüş ürünler de yararlandırılır.

5) Söz konusu ithal eşyasının 167 nci madde uyarınca ithalatvergilerinden muaf olduğu hallerde, işlem görmüş ürünler de bu muafiyettenyararlandırılır.

IV. Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında İşlemeFaaliyetleri

Madde 116 - 1. Gerekli iznin alınması şartıyla, işlemgörmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, hariçte işlemerejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere veyaayniyetinin tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek ya da tamir amacıylaTürkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilebilir.

2. Yeniden ithal edilen ürünler için bir gümrük yükümlülüğünündoğması halinde, ithalat vergileri;

a) 1 inci fıkrada belirtilen işlem görmüş ürünler veyadeğişmemiş eşya için 114 ve 115 inci maddeler uyarınca,

b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlendikten sonra yenidenithal edilen ürünler için hariçte işleme rejimi hükümleri uyarınca,

hesaplanır.

V. Geri Ödeme Sisteminden Yararlanma

MADDE 117 – 1. Geri ödeme sisteminden her eşyayararlanabilir. Ancak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında;

a) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan,

b) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan,

c) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansıveya sertifikası ibrazını gerektiren,

d) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut,

eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz.

2. Birinci fıkrada yer alan hükümlere ek olarak, işlem görmüşürünlerin ihracat beyannamesinin tescili sırasında söz konusu ürünler içintarım politikası çerçevesinde ithal veya ihraç lisansının veya sertifikasınınibrazı gerekiyorsa ya da bu ürünler için ihracat geri ödemesi veya vergisikonulmuş ise, geri ödeme sisteminde ithalat vergileri iade edilmez.

Madde 118 - Dahilde işleme rejimine tabi tutulacak ithaleşyasına ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde, eşyanın geri ödemesistemi kapsamında olduğu belirtilir ve izne ilişkin bilgiler beyannameüzerinde gösterilir. Ayrıca, söz konusu izin belgesinin bir örneği beyannameyeeklenir.

Madde 119 - Dahilde işleme rejiminde geri ödemesisteminin uygulandığı hallerde;

a) Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithaleşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraçedilmesi hükmü,

b) İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda,gümrük işlemlerinde ithal eşyasının eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanın ise ithaleşyası gibi değerlendirilmesi hükmü,

c) Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabieşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasınınsüresi içinde ithal edilmesine karşılık olarak izin hak sahibinden, ihracatvergileri kadar teminat alınması hükmü,

d) 111 inci maddenin üçüncü fıkrası,113, 114 ve 122 nci maddeile 115 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri;

Uygulanmaz.

Madde 120 - İşlem görmüş ürünlerin veya değişmemişeşyanın hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeydeişlenmek üzere geçici ihracı, söz konusu ürünlerin tespit edilmiş süreleriçinde Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmemeleri hariç olmak üzere,121 inci madde çerçevesinde bir ihracat olarak kabul edilmez.

Madde 121 - 1. İzin hak sahibi, geri ödeme sistemiçerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüşürünlerin veya değişmemiş eşyanın;

a) İhraç edildiklerini,

b) Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrükantrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya şartlı muafiyet sistemine tabidahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu,

c) Serbest bölgeye konulduğunu,

Belgelendirmek ve rejimin uygulanmasına ilişkin diğer tümşartlara uyulmuş olmak kaydıyla, ithalat vergilerinin geri verilmesini veyakaldırılmasını isteyebilir.

2. İşlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya, 1 inci fıkranın(b) bendinde belirtilen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabitutulma bakımından, serbest dolaşımda olmayan eşya sayılır.

3. Geri ödeme, başvurusunun yapılması için gereken süre ilgiliBakanlar Kurulu Kararında belirtilir.

4. 115 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 1inci fıkra hükümleri çerçevesinde bir gümrük rejimine tabi tutulan ya daserbest bölgeye konulan işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya, yönetmeliklebelirlenen esaslar dahilinde serbest dolaşıma girebilir. Bu şekilde serbestdolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergileri tutarı, 1 inci fıkra hükmüne göregeri verilen veya kaldırılan vergi tutarı kadardır.

5. Geri verilecek veya kaldırılacak ithalat vergileri tutarınıntespitinde, gerektiğinde 115 inci maddenin birinci fıkrasının birinci bendihükmü uygulanır.

VI. Diğer Hükümler

Madde 122 - Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığıdahilde işleme rejiminde, ihraç olunan işlem görmüş ürünlerin ihracatvergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, söz konusu eşdeğereşya ihracat vergilerinden muaf tutulur.

E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Madde 123 - 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalatvergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğiniveya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden eldeedilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerineilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmişürün olarak adlandırılır.

2. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin uygulanabileceğidurumların listesi ile bu rejim konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimidışında gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulabileceği istisnaidurumlar ve özel şartlar yönetmelikle belirlenir.

Madde 124 - 1. Gümrük kontrolü altında işleme izni,işleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerinceverilir.

2. İzin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere;

a) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkünolduğu,

b) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradakiniteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı,

c) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe vemiktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmayacağı,

d) Türkiye`deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomikçıkarlarını olumsuz etkilemeyen, bir işleme faaliyeti yaratma veya devamettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulduğu,

hallerde verilir. (d) bendinde belirtilen ekonomik şartlarınyerine getirildiği ya da yerine getirilmiş addedildiği haller yönetmeliklebelirlenir.

Madde 125 - Gümrük kontrolü altında işleme rejimineilişkin süreler, rejimin ibrası ve verimlilik oranları, 111 ve 112 ncimaddelerdeki esaslar çerçevesinde yönetmelikle belirlenir.

Madde 126 - Değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülenişlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrükyükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyasının bu rejimeilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğervergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir.

Madde 127 - 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminetabi tutulan ithal eşyasının, tercihli bir tarife uygulanmasındanyararlanabildiği ve aynı tercihli tarife uygulamasının serbest dolaşıma girenaynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabildiği hallerde, işlenmişürünlerin tabi olduğu ithalat vergileri, söz konusu tercihli tarifeçerçevesinde belirlenmiş vergi oranına göre hesaplanır.

2. Tercihli tarife uygulamasının, tarife kotaları veya tarifetavanlarına tabi olması halinde, işlenmiş ürünler için 1 inci fıkradabelirtilen vergi oranının uygulanması, söz konusu tercihli tarifenin serbestdolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesikoşuluna bağlıdır. Serbest dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin imalatında fiilenkullanılan ithal eşyası miktarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilisırasında yürürlükte olan tarife kotaları ve tarife tavanları hesabına katılır.Bu durumda, işlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife kotalarıveya tavanlarının hesabına herhangi bir ilave yapılmaz.

F. Geçici İthalat Rejimi

Madde 128 - Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşımagirmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak veticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesiiçinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında,herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayanhükümlerin uygulandığı rejimdir.

Madde 129 - 1. Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veyakullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir.

2. İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığıhallerde, geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verilmez. Ancak, eşyanınveya yapılacak işin niteliği itibariyle, ayniyet tespiti ile ilgili önlemlerinalınmamasının rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacağı hallerde, gümrükidareleri vergilerin tümünü teminata bağlamak suretiyle, geçici ithalatrejiminin kullanılmasına izin verebilirler.

Madde 130 - 1. İthal eşyasının yeniden ihraç edilmesi veyagümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gereklisüreler, izin verilen kullanımın amacına uygun olacak şekilde Müsteşarlıkçabelirlenir.

2. 131 inci madde uyarınca tespit edilecek özel süreler saklıkalmak üzere, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi azamiyirmidört ay olarak belirlenir. Bununla birlikte, gümrük idareleri ilgilikişinin de kabul etmesiyle daha kısa süreler saptayabilir.

3. Ancak, istisnai hallerde ve ilgilinin talebi üzerine, 1 ve 2nci fıkralarda belirtilen sürelerin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir.

Madde 131 - İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçiciithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Bakanlar Kuruluncatespit edilir.

Madde 132 - 1. Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındayerleşik bir kişiye ait olan ve 131 inci madde uyarınca konulmuş hükümlere tabiolmayan veya söz konusu hükümlere tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiylegeçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşulları taşımayan eşyanın,kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanmasımümkündür.

2. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimindenyararlandırılmayacak eşyaya ilişkin liste Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Madde 133 - 1. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatrejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçiciithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanınserbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının % 3`ü olaraktespit edilir.

Söz konusu vergiler eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay içinalınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir.

2. Alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faizler hariçolmak üzere, söz konusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihteserbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz.

3. Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin83 üncü madde uyarınca devri halinde, yeni hak sahibi rejime ilişkin kalansüreyi 130 uncu maddenin 3 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere kullanabilir.

4. 3 üncü fıkrada belirtilen devir işleminin aynı ay içerisinde,rejimi kısmi muafiyetle kullanmasına izin verilmiş iki kişi arasındagerçekleştirilmesi halinde, ilk hak sahibi söz konusu ayın tamamı için tahakkukeden ithalat vergileri tutarını ödemekle yükümlüdür.

Madde 134 - 1. İthal eşyası için gümrük yükümlülüğüdoğduğunda, gümrük vergilerinin tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyandabulunulduğu tarihte söz konusu eşyaya ait vergi oranı ve diğer vergilendirmeunsurlarına istinaden tespit edilir. Ancak, tam muafiyet suretiyle geçici ithaledilen eşya ile ilgili olarak gümrük yükümlülüğü doğması halinde, 193 üncümaddede belirtilen tarihte söz konusu eşyaya ilişkin vergi oranı ve diğervergilendirme unsurları esas alınır.

2. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat hükümleri dışındaherhangi bir nedenle ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğması halinde, 1inci fıkra uyarınca hesaplanan vergi tutarından 133 üncü madde hükümlerine göreödenen vergi miktarı düşülür.

G. Hariçte İşleme Rejimi

I. Genel Hükümler

Madde 135 - 1. Hariçte işleme rejimi, 144 ila 148 incimaddelerde öngörülen standart değişim sistemine ilişkin hükümler ile 116 ncımadde hükmü saklı kalmak üzere, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işlemefaaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarakihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerindentam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkinhükümlerin uygulandığı rejimdir.

2. Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, söz konusueşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri,ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır.

3. Bu rejimde geçen;

a) "Geçici ihracat eşyası" deyimi, hariçte işlemerejimine tabi tutulan eşya,

b) "İşleme faaliyetleri" deyimi, 108 inci maddenin 3üncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendlerinde düzenlenen faaliyetler,

c) "İşlem görmüş ürünler" deyimi, işleme faaliyetlerisonucu elde edilen bütün ürünler,

d) "Verimlilik oranı" deyimi, belirli miktardakigeçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerinmiktarı veya yüzde oranı,

anlamına gelir.

Madde 136 - Hariçte işleme rejimi;

a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veyateminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,

b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyetsuretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gereklikoşulları taşımaya devam eden,

c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracınedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantajsağlanan,

Serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.

(b) bendinin istisnaları yönetmelikle belirlenir.

II. İznin Verilmesi

Madde 137 - 1. Hariçte işleme izni, talep üzerine, 80inci madde çerçevesinde işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir.

2. Ancak, rejimin uygulanmasının, ithal edilen işlem görmüşürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye`deki üreticilerin temelçıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik etmesi veişleme faaliyetinin Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanınbirleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi halinde,hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiyede verilebilir.

Madde 138 - Hariçte işleme izni;

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,

b) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesisonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde,

c) Talep edilen iznin; Türkiye`deki üreticilerin temel ekonomikçıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde,

verilir.

(b) bendinde istisna getirilecek haller ve bu istisnalarınuygulanmasına ilişkin şartlar ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir.

III. Rejimin İşleyişi

Madde 139 - 1. İşlem görmüş ürünlerin Türkiye GümrükBölgesine yeniden ithal edilmeleri için gereken süre verilen izinde belirtilir.İzin hak sahibinin talebinin uygun bulunması halinde, bu süre uzatılabilir.

2. Faaliyetin verimlilik oranı veya bu oranın belirlenmesineilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir.

Madde 140 - 1. 135 inci maddenin 1 inci fıkrasındabelirtilen ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet, yalnızca işlem görmüşürünlerin serbest dolaşıma giriş beyanının, izin hak sahibi veya izin haksahibinin onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydı ile TürkiyeGümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına yapılmasıhalinde tanınabilir.

2. Hariçte işleme rejimine ilişkin şartlar veya yükümlülüklerdenbirine uyulmadığı takdirde, 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilenithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz. Ancak, budurumun, söz konusu rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığınıntespit edilmesi halinde, ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulamasıyapılır.

Madde 141 - 1. 135 inci maddenin 1 inci fıkrasındabelirtilen ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileritutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğuülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileritutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.

2. 1 inci fıkra uyarınca indirilecek tutarın hesaplanmasındageçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescilitarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbestdolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğervergilendirme unsurları dikkate alınır. İşlem görmüş ürünlerin gümrükkıymetinin belirlenmesinde 27 nci maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (i)alt bendi dikkate alınır. Kıymetin bu şekilde belirlenememesi durumunda, işlemgörmüş ürünlerin gümrük kıymeti ile makul bir yöntemle belirlenen işlememasrafları arasındaki fark, geçici ihracat eşyasının kıymetini oluşturur.

Bununla birlikte;

a) Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmeliklebelirlenecek giderler, indirilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

b) Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracateşyasının nihai kullanımı nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşımagirdiği ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulların yürürlüktekalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilkgirişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır.

3. Geçici ihracat eşyasının, nihai kullanım amacıyla serbestdolaşıma girişi sırasında indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanabildiğihallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyetinin gerçekleştiği ülkede de nihaikullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla, söz konusu indirimli veya sıfırvergi oranı uygulanır.

4. İşlem görmüş ürünlerin 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d)veya (e) bentleri çerçevesinde tercihli bir tarife uygulamasından yararlanmasıve bu tarifenin geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonundaki eşya içinde geçerli olması halinde, 1 inci fıkra uyarınca indirilecek tutarınhesaplanmasında dikkate alınacak vergi oranı, söz konusu tercihli tarifeninuygulanabilmesi için gerekli koşullara uygun geçici ihracat eşyasınauygulanması gereken orandır.

5. Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak hariçte işlemerejimini müteakip eşyaya serbest dolaşıma giriş rejiminin uygulanacağı durumlarve buna ilişkin özel şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu eşyanınvergilendirilmesinde hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işleme maliyetiesas alınır.

6. İki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazıişlem örmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan ithalat vergi muafiyetiiçeren hükümler saklıdır.

Madde 142 - Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya,tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğedayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanmasıhalinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak,söz konusu eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğunundikkate alınarak işlem yapılmış olması halinde, bu hüküm uygulanmaz.

Madde 143 - Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiğive tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, 135 inci maddenin 1 incifıkrasında belirtilen ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamirmasraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbestdolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacakvergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Ancak,izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması vebu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkidenetkilenmemesi gerekir.

IV. Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçteİşleme

Madde 144 - 1. Hariçte işleme rejimine ilişkin öncekihükümlerin yanı sıra, bu madde ve 145 ila 148 inci madde hükümlerine göre ikameürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün iledeğiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında mümkündür.

2. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucuelde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdakieşyanın tamirinin söz konusu olduğu hallerde, gümrük idareleri standart değişimsisteminin uygulanmasına izin verirler.

3. 148 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, işlem görmüşürünlere uygulanan hükümler ikame ürünlere de uygulanır.

4. Gümrük Müsteşarlığınca, tespit edilen koşullar altında veithalat vergileri tutarını karşılayan bir teminat verilmesi halinde, ikameürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmelerine izinverilir.

Madde 145 - 1. İkame ürünlerin, tamirata konu olangeçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticarinitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir.

2. Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olmasıhalinde, ikame ürünlerin de yeni olmamaları ve kullanılmış olmaları gerekir.

Ancak, ikame ürünün satış sözleşmesindeki garanti hükümleriuyarınca veya kanuni bir yükümlülük ya da bir imalat hatası nedeniyle bedelsizolarak verilmesi halinde, kullanılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir.

3. Standart değişim sisteminin uygulanmasına yukarıda belirtilenşartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı halinde izinverilir.

Madde 146 - İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerinserbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylıksüre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi gerekir.

Ancak, istisnai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgilikişinin talebi üzerine gümrük idareleri bu süreyi makul ölçüde uzatabilirler.

Madde 147 - İthalatın önceden yapıldığı durumda ve 141inci maddenin uygulanması halinde, indirilecek tutar, geçici ihracat rejimineilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilirvergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.

Madde 148 - Standart değişim çerçevesinde yürütülenişlemler, 137 nci maddenin 2 nci fıkrası ile 138 inci maddenin (b) bendihükümlerine tabi değildir.

V. Diğer Hükümler

Madde 149 - Hariçte işleme rejimi çerçevesinde öngörülenusuller, tarife dışı ticaret politikası önlemlerinin yürütülmesi amacıyla dauygulanabilirler.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

İhracat Rejimi

Madde 150 - 1. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunaneşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkinhükümlerin uygulandığı rejimdir. İhracat, ticaret politikası önlemleri vegerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerineilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracatailişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

3. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrükbeyannamesine tabi olmayacağı hal ve şartlar yönetmelikle belirlenir.

4. Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine,niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasınısağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Madde 151 - İhraç eşyası, buna ilişkin gümrükbeyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrükkontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle TürkiyeGümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Budurumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya KullanımŞekilleri

BİRİNCİ AYIRIM

Serbest Bölgeler

A. Genel Hükümler

Madde 152 - Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesininparçaları

olmakla beraber;

a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrükrejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrükmevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıylakonulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasıbakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;

b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulmasınedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı;

yerlerdir.

Madde 153 - 1. Serbest bölgelerin sınırları ile giriş veçıkış noktaları gümrük idarelerinin gözetimine tabidir.

2. Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakilaraçları gümrük idaresi tarafından kontrol edilir.

3. Gümrük idareleri, serbest bölgeye giren, burada kalan veyaçıkan eşyayı muayene edebilirler. Muayenenin yapılmasını sağlamak üzere eşyayagiriş veya çıkışlarda eşlik etmesi gereken taşıma belgesinin bir nüshasınıngümrük idaresine verilmesi veya tetkike hazır tutulması gerekir. Muayenegerektiği takdirde, eşya gümrük idarelerine sunulur.

4. Gümrük idareleri, bu Kanunda yer alan hükümlere uyacağıhususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine izinvermeyebilir.

B. Serbest Bölgelere Eşya Konulması

Madde 154 - Serbest dolaşımda olan veya olmayan hertürlü eşya serbest bölgelere konulabilir. Ancak, parlayıcı ve patlayıcı veyabir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenekveya yapılara gerek gösteren eşya serbest bölgelerdeki bu niteliklere uygunyerlere konulur.

Madde 155 - 1. 153 üncü maddenin 3 üncü fıkrası hükmüsaklı kalmak üzere, serbest bölgeye giren eşyanın gümrük idarelerinesunulmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur.

2. a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir gümrükrejimine tabi tutulan,

b) Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veyakaldırılmasına ilişkin bir karardan sonra konulan,

c) Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan,

d) Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışındangelen,

Eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işleminetabi tutulması şarttır.

Ancak, (a) bendinde belirtilen gümrük rejimi hükümlerinin böylebir zorunluluğu aramadığı hallerde, eşyanın gümrüğe sunulması gerekmez.

3. İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümleretabi olan eşyanın gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir.

4. İlgilinin talebi üzerine, gümrük idareleri serbest bölgeyekonulmuş eşyanın gümrük statüsünü onaylayan bir belge verebilirler.

C. Serbest Bölgelerin İşleyişi

Madde 156 - Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süresınırsızdır.

Madde 157 - 1. Bir serbest bölgeye konulmuş serbestdolaşımda

olmayan eşya;

a) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ve 161 inci maddedebelirtilen koşullar altında, serbest dolaşıma girebilir.

b) İzne gerek olmaksızın mutat elleçleme işlemlerine tabitutulabilir.

c) Dahilde işleme rejimine tabi tutulabilir.

d) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulabilir.

e) Geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.

f) 164 üncü maddeye göre gümrüğe terk edilebilir.

g) İlgili kişinin, gümrük idarelerince gerekli görülen tümbilgileri vermesi şartıyla imha edilebilir.

Eşyanın (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen rejimlerdenbirine tabi tutulması halinde, serbest bölgelerin işletilmesine ve gümrükgözetimine ilişkin koşullar da gözönünde bulundurularak, ilgili rejimingerektirdiği düzenlemeler yönetmelikle belirlenir.

2. Normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan tarımpolitikası kapsamındaki eşya, yalnızca mutat elleçleme işlemine tabitutulabilir. Bu işlemler izin alınmaksızın da yapılabilir.

Madde 158 - 1. 157 nci madde hükümleri uygulanmaksızın,serbest dolaşımda olmayan eşya ile 152 nci maddenin (b) bendinde belirtilenserbest dolaşımda olan eşya, serbest bölgelerde tüketilemez veya kullanılamazlar.

Ancak,

a) Serbest bölgelerdeki tesislerin yapımında kullanılan,

b) Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makina-teçhizat,demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılan,

c) Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetindebulunanlara gemi inşasında kullanılmak üzere teslimi yapılan,

eşya, bu durumun tevsiki kaydıyla, bu hükmün dışındadır.

2. Yönetmelikle belirlenen teçhizat ve tedarik ürünlerineilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ilgili rejimde öngörülen hallerde 1inci fıkra uygulaması, eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatatabi tutulmasına ilişkin ithalat vergileri veya tarım politikası ya da ticaretpolitikası önlemlerinin uygulanmasını gerektirmemesi halinde, bu eşyanınkullanılmasına veya tüketilmesine engel oluşturmaz. Ancak, söz konusu eşyanınbir kota veya tarife tavanına tabi olması halinde, bu eşya ile ilgili olarakgümrük beyannamesi verilmesi zorunludur.

Madde 159 - 1. Serbest bölgelerde depolama, işçilik,işleme veya alım ve satım faaliyetlerinde bulunan kişiler tarafından, gümrükidarelerince kabul edilen forma uygun olarak envanter kayıtları tutulur. Eşya,söz konusu kişiye ait yere konulmasından sonra kırksekiz saat içinde envanterkayıtlarına geçirilir. Söz konusu envanter kayıtları, gümrük idarelerine eşyayıteşhis ve eşya hareketlerini izleme olanağını verecek şekilde tutulmakzorundadır.

2. Eşyanın serbest bölge içinde bir yerden bir yere aktarılmasıile ilgili kayıtlar yetkili gümrük idaresinin incelemesine hazır bulundurulur.Bu uygulamada, eşyanın kısa süreli depolanması, aktarma işleminin bir parçasıolarak kabul edilir.

3. Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışındangelen veya bir serbest bölgeden doğrudan Gümrük Bölgesinin dışına çıkan eşyaiçin 35/A, 35/B ve 35/C ile 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D maddelerine göre özetbeyan verilir.

D. Eşyanın Serbest Bölgelerden Çıkışı

MADDE 160 – 1. Mevzuatın aksini öngörmediği hallerde,bir serbest bölgeden çıkan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veyayeniden ihraç edilebilir veya Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başka yerinegetirilebilir.

2. Bir serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başkayerine getirilen eşya; serbest dolaşımda bulunması halinde 46 ila 50 nci maddehükümleri, serbest dolaşımda bulunmaması halinde ise 50 nci madde hükümleridışında Üçüncü Kısım hükümlerine tabidir.

3. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini bir serbest bölgeden terketmesi halinde Beşinci Kısım hükümlerine ilave olarak, ihracat, hariçte işleme,yeniden ihracat, şartlı muafiyet düzenlemeleri veya transite ilişkin hükümlereuyulması zorunludur.

Madde 161 - 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya için birgümrük yükümlülüğü doğduğunda, bu eşyanın gümrük kıymetinin serbest bölgedekalış süreleri içinde depolanma ve muhafaza edilme masraflarını da içerenfiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dayandığı hallerde ve söz konusu masraflarbu fiyattan ayrı olarak gösterildiği takdirde, gümrük kıymetine dahil edilmez.

2. Serbest bölgede mutat elleçlemelere tabi tutulan eşyanıngümrük vergilerinin hesaplanmasında, söz konusu eşyanın dikkate alınacakniteliği, gümrük kıymeti ve miktarı; beyan sahibinin talebi ve söz konusuelleçlemelerin yapılmasına izin verilmiş olması kaydıyla, bu eşyanın 193 üncümaddede belirtilen tarihte söz konusu elleçlemelere tabi tutulmamış gibi dikkatealınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarıdır. Bu hükme Bakanlar Kuruluncaistisna getirilebilir.

3. Normal olarak ihracata bağlı imkanlardan yararlanan tarımpolitikası kapsamında yer alan serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbestbölgeye konulması halinde, ilgili mevzuatta öngörülen bir işlem veya kullanımatabi tutulması zorunludur.

4. Üçüncü fıkrada belirtilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesininbir başka yerine geri getirilmesi veya üçüncü fıkrada belirtilen bir işlem veyakullanıma tabi tutulmaması halinde gümrük idaresi ilgili mevzuat hükümlerinegöre gerekli tedbirleri alır.

Madde 162 - 1. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinegetirilmesi veya geri gelmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde,155 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen onay belgesi, eşyanın gümrükstatüsünün tespitinde kanıt olarak kullanılır.

2. Onay belgesi ile veya başka yoldan eşyanın gümrük statüsününkanıtlanamaması halinde, söz konusu eşya;

a) İhracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaretpolitikası önlemlerinin uygulanması bakımından, serbest dolaşımda bulunan eşya,

b) Diğer tüm hallerde serbest dolaşımda olmayan eşya,

olarak kabul edilir.

İKİNCİ AYIRIM

Yeniden İhracat, İmha ve Terk

Madde 163 - 1. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın,Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihracı mümkündür.

2. Ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanınihracı için öngörülen işlemler, gerektiğinde yeniden ihraç edilecek eşyaya dauygulanır.

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesindeihracata ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngörenşartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi tutulabileceği haller,yönetmelikle belirlenir.

Madde 164 - 1. Serbest dolaşımda olmayan eşyanınHazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde, gümrük idaresinin gözetimindeimhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür.

2. İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, serbest dolaşımdaolmayan eşya için öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulur. Söz konusuartık ve atıklar, 36 ncı maddenin 2 nci fıkrasında belirlenen işlemlertamamlanıncaya kadar gümrük gözetimi altında kalır.

Madde 165 - Müsteşarlıkça belirlenen haller saklı kalmaküzere, eşyanın imhası, gümrük idarelerine önceden bildirilir. GümrükMüsteşarlığı, ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere eşyanın ihracıveya yeniden ihracına ilişkin işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hallerde,yeniden ihracatı yasaklar. Türkiye Gümrük Bölgesinde bulundukları sıradaekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihraç edilmekistenmesi halinde, 58 ilâ 71 inci maddeler çerçevesinde bir gümrükbeyannamesinin verilmesi gerekir. Bu gibi hallerde, 150 nci maddenin 2 nci ve 4üncü fıkraları uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya

MADDE 165/A – 1. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara sularıveya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları iletaşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya içingümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin gerekmediği durumdaözet beyan verilir.

2. Gümrük beyannamesinin veya özet beyanın ihracat gümrükidaresine, eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkmadan önce ibraz edilme süresi,bu süreye getirilebilecek istisnalar ve bu süreye ilişkin değişiklikler, özetbeyandan vazgeçilebilmesine dair şartlar, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkaneşyanın gümrük beyannamesi veya özet beyana tabi olmadığı durum ve şartlar;özel durumlar ile belirli eşya trafiği, taşıma şekli ve yükümlü türleri ileözel güvenlik düzenlemelerinin öngörüldüğü uluslararası anlaşmalar dikkatealınarak yönetmelik ile düzenlenir.

MADDE 165/B – 1. Türkiye Gümrük Bölgesini terk edeneşyanın gümrük beyannamesi verilmesini gerektiren gümrükçe onaylanmış bir işlemveya kullanıma tabi tutulması halinde, bu beyanname eşyanın Türkiye GümrükBölgesini terk etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verilir.

2. İhracat gümrük idaresinin çıkış gümrük idaresinden farklıolması halinde, ihracat gümrük idaresi, gerekli bilgileri derhal çıkış gümrükidaresine iletir veya elektronik ortamda erişimini sağlar.

3. Gümrük beyannamesi, 165/D maddesinde öngörülen özet beyandabulunması gereken asgari bilgileri içerir.

4. Gümrük idarelerince, bilgisayar veri işleme tekniğikullanılmadan düzenlenen gümrük beyannameleri için, veri işleme tekniğikullanılarak hazırlanan gümrük beyannameleri ile aynı düzeyde risk yönetimiuygulanır.

MADDE 165/C – 1. Türkiye Gümrük Bölgesini terk edeneşyanın gümrük beyannamesi verilmesini gerektirmeyen gümrükçe onaylanmış birişlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesiniterk etmesinden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verilir.

2. Çıkış gümrük idaresine gerekli bilgilerin derhaliletilebildiği veya elektronik ortamda erişiminin sağlandığı hallerde, özetbeyanın çıkış gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine verilmesine izinverilebilir.

3. Yükümlünün bilgisayar sistemindeki özet beyan bilgilerineerişilebilmesi halinde, Müsteşarlık, özet beyan yerine bir bildirimde bulunulmasınıkabul edebilir.

MADDE 165/D – 1. Özet beyanın şekli ve içeriği, önceliklegüvenlik ve emniyet amacı ile uluslararası standartlar ve ticari uygulamalardanyararlanılarak risk analizi ve gümrük kontrollerinin etkin yapılabilmesi içingerekli bilgileri kapsayacak şekilde yönetmelik ile belirlenir.

2. Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır.Gerekli ayrıntıları içermesi halinde ticari bilgiler ile liman veya taşımabilgileri kullanılabilir.

3. Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenenözet beyanları, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ileaynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkan verilmesi kaydıyla kabuledebilir.

4. Özet beyan;

a) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran veya TürkiyeGümrük Bölgesi dışına taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi,

b) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanınsunulmasını sağlayan kişi,

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kişilerin temsilcisi,

tarafından verilir.

5. Dördüncü fıkrada belirtilen kişilerin talep etmeleri halinde,özet beyanın verilmesinden sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesinegümrük idarelerince izin verilir. Ancak;

a) Özet beyanı veren kişiye eşyanın muayene edileceğininbildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak üzereilgilisine teslim edilmesinden,

sonra özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez.

Madde 166 - Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan eşya,yürürlükteki hükümlere göre gümrük idareleri tarafından yapılan kontrolleretabi olup, bunlar önceden belirlenen yollardan ve gümrüğün gözetimi altındayurtdışı edilir.

ALTINCI KISIM

Özellik Gösteren Faaliyetler

BİRİNCİ BÖLÜM

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

Madde 167 - Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşımasokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır:

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya,

2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya,

3. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvetkomutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma GenelKomutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğününmünhasıran asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ileilgili olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine,cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim,modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedekparçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dışkaynaklardan alınan yardım malzemesi,

4. Değeri 150 EURO`yu geçmeyen eşya,

5. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsieşyadan;

a) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçekkişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorluveya motorsuz özel nakil vasıtaları,

b) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçekkişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası,

c) Yerleşim yeri Türkiye`de olan bir Türk ile evlenerek veyaevlenmek üzere Türkiye`ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası,

d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,

e) Türkiye`ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkineğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası,

f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçekkişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,

g) Yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerinTürkiye`de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarında kullanılmak üzeregeçici veya kesin olarak getirdikleri ev eşyası,

h) Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyetteolmayan kişisel eşya,

6. Gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak diğer eşyadan;

a) Değeri 430 EURO`yu geçmemek üzere yolcuların beraberindekihediyelik eşya,

b) Şeref nişanları veya ödülleri,

c) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler,

7. Bakanlar Kurulunca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlartarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzereithal edilen eşyadan;

a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet vecihazlar,

b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet vecihazlar,

c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojikveya kimyasal maddeler,

d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve dokutipi ayırma belirteçleri,

e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelikmaddeler,

f) Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülenveya desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzereithal edilen eşya,

8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;

a) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer

malzemeler,

b) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin,komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler,

c) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye GümrükBölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerinişlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler,

d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,

i- Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller,

ii- Basılı reklamcılık dökümanları ve reklamcılık amacınayönelik malzemeler,

iii- Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılanveya tüketilen ürünler,

e) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya,

9. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;

a) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcımaddeler,

b) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem veyiyecek maddeleri ile ilaçları,

c) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunanakaryakıt ve madeni yağları,

d) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletmemalzemesi,

10. Bilgi materyali ithalatı;

a) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarınıkoruyan örgütlere gönderilen eşya,

b) Turistik reklamcılık malzemeleri,

c) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya,

11. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali;

a) Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı vesüslenmesi amacına yönelik eşya,

b) Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenazelevazımatı,

12. Diğer eşya;

a) Malül ve sakatların kullanımına mahsus eşya,

b) Tabii afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyükyangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal veteknolojik olaylar ile büyük nüfus hareketleri gibi kriz hallerinden zarargörenlere gönderilen eşya,

c) Türkiye`de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarındakullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri,

Birinci fıkranın (3) ila (12) numaralı bentlerinde yer alaneşyayı geliş süreleri dahil tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarlarınıbelirlemeye, muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları sıfıra kadar indirmeyeveya iki katına kadar çıkartmaya ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşyaitibarıyla birlikte veya ayrı ayrı uygulamaya ve ticari mahiyette bulunmayanvergiye tabi eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere ilgilikanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarifeuygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Gelen Eşya

Madde 168 - 1. Serbest dolaşımda bulunan eşya, TürkiyeGümrük

Bölgesinden veya Türkiye`nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrükbirliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıliçinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebiüzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre, beklenmeyen hallerveya mücbir sebeplerle uzatılabilir.

Geri gelen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye`ninanlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer birnoktasından ihraç edilmeden önce, özel amaçlı kullanımı nedeniyle indirimliveya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olduğuhallerde, eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmakistenmesi durumunda, bu eşyaya indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır.İthal amacının aynı olmaması halinde, söz konusu eşyaya uygulanacakithalatvergileri tutarı, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutarkadar indirilir. Ancak, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutarıngeri gelen eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi sırasında alınacak tutardandaha fazla olması halinde hiçbir iade yapılmaz.

2. 1 inci fıkrada belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet;

a) Aynen ihraç edildiği durumda olması hali hariç, hariçteişleme

rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye`ninanlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer birnoktasından ihraç edilen eşyaya,

b) İhracı, bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya,

tanınmaz.

(b) bendine istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar

Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Madde 169 - 168 inci maddede belirtilen ithalatvergilerinden muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyetideğişmeden yeniden ithali halinde tanınır. Bu koşula istisna getirilmesineilişkin hal ve şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Madde 170 - 168 ve 169 uncu madde hükümleri, dahildeişleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelenişlem görmüş ürünlere de uygulanır. Aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlemgörmüş ürünler için de geçerlidir.

Bu gibi hallerde, eşyanın yeniden ihraç tarihi, serbest dolaşımagiriş tarihi olarak kabul edilir ve kanunen alınması gereken ithalat vergileritutarı, dahilde işleme rejimi hükümlerine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve DenizdenÇıkartılan Diğer Ürünler

Madde 171 - 18 inci maddenin 2 nci fıkrasının (f) bendisaklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giren;

a) Türkiye`de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyangemilerin başka ülkelerin kara sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünlerive diğer deniz ürünleri,

b) (a) bendinde öngörülen koşulları taşıyan fabrika gemilerde,aynı fıkrada belirtilen ürünlerden elde edilen ürünler,

İthalat vergilerinden muaftır.

...

devamı için tıklayınız

 

Sizin için Seçtiklerimiz